Názov zariadenia sa automaticky doplní po úspešnom overení zadaného kódu zariadenia.
Ponuka zariadení bude k dispozícii až po zadaní a overení kódu zariadenia.
Názov ambulancie / oddelenia sa automaticky doplní po úspešnom overení zadaného kódu ambulancie / oddelenia.
Meno lekára sa automaticky doplní po úspešnom overení zadaného kódu lekára.
Meno poistenca sa automaticky doplní po úspešnom overení zadaného rodného čísla.
Názov diagnózy sa automaticky doplní po úspešnom overení zadaného kódu diagnózy.
Vyberte dátum podania návrhu.
Zoznam neobsahuje žiadne produkty.
Pre vloženie produktu zadajte kód produktu a množstvo do polí pod týmto textom.
Produkty musia byť platné v deň podávania návrhu.
Lieky je potrebné vykazovať v tvare: „Cxxxxx“ („C“ je konštanta; “xxxxx“ vyjadruje presne 5-ciferné číslo, bez medzery).
Pre tento typ návrhu je možné evidovať len lieky týchto ATC skupín: J07AH07,J07AM01,J07BC01,J07BC02,J07BG01,C01DA02,B02AA03,B02BA01,B02BX01,N03AA02.
Pre hospitalizačný paušál je potrebné uviesť kód produktu HOSP4 a pre lôžkodeň HOSP1.
Kód produktu:  Množstvo: