Prosím, počkajte...

Načítavam stránku...

Zavrieť pomoc

Pomoc

Za koho chcete podať prihlášku
Zavrieť pomoc

Pomoc

Rodné číslo alebo iné identifikačné číslo poistenca (u cudzincov, ktorým už bolo pridelené Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v súčasne príslušnej zdravotnej poisťovni) vyplňte podľa dokladu totožnosti poistenca a u cudzincov z preukazu poistenca zo súčasne príslušnej zdravotnej poisťovne. Prihláška akceptuje tvar s lomítkom alebo aj bez neho.
Prihláška akceptuje tvar s lomítkom alebo aj bez neho.

Platné formáty sú NNNNNN/NNNN alebo NNNNNNNNNN, kde N je číslica od 0..9.

Po vyplnení poľa rodné číslo systém automaticky určí dátum narodenia podľa platných pravidiel viažucich sa k rodnému číslu. V prípade, že sa tak nestane (napr. u cudzincov, ktorí majú pridelené iné identifikačné číslo poistenca), dátum narodenia vypíšte podľa dokladu totožnosti/rodného listu.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Dátum narodenia sa vypočíta automaticky podľa zadaného rodného čísla. V prípade, že sa tak nestane(u cudzincov, ktorí majú pridelené iné identifikačné číslo poistenca), dátum narodenia vypíšte podľa dokladu totožnosti/rodného listu.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Pohlavie sa vyznačí automaticky podľa zadaného rodného čísla. V prípade, že sa tak nestane (u cudzincov, ktorí majú pridelené iné identifikačné číslo poistenca), pohlavie vypíšte podľa dokladu totožnosti/rodného listu.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Pomoc pre číslo dokladu
Zavrieť pomoc

Pomoc

Prihlášku podávam z dôvodu
Zavrieť pomoc

Pomoc

Poisťovňa matky dieťaťa
Zavrieť pomoc

Pomoc

Titul vyberte so zoznamu.
Určenie titulu musí byť v súlade s uvedeným údajom na doklade totožnosti.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Meno vyplňte podľa dokladu totožnosti/rodného listu.
Meno je povinné pole, bez vypísania nemôžete uložiť prihlášku.
Meno môžete vyplniť malými aj veľkými písmenami, prihláška automaticky písmena skonvertuje na veľké.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Priezvisko vyplňte podľa dokladu totožnosti/rodného listu.
Priezvisko je povinné pole, bez vypísania nemôžete uložiť prihlášku.
Priezvisko môžete vyplniť malými aj veľkými písmenami, prihláška automaticky písmena skonvertuje na veľké.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Titul vyberte so zoznamu.
Určenie titulu musí byť v súlade s uvedeným údajom na doklade totožnosti.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Rodné priezvisko vyplňte podľa dokladu totožnosti/rodného listu.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Štátna príslušnosť (občianstvo) je predvolená na hodnotu "Slovenská republika".
V prípade, že máte inú štátnu príslušnosť (občianstvo), vyberte so zoznamu.
Štátna príslušnosť vyplňte podľa dokladu totožnosti/rodného listu.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Číslo identifikačnej karty alebo pasu vyplňte, len ak ste cudzinec. Musí byť v súlade s platným potvrdením ohlasovne o pobyte na území SR.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Pobyt od vyplňte, len ak ste cudzinec a máte trvalý pobyt na území SR časovo obmedzený.
Musí byť v súlade s platným potvrdením ohlasovne o pobyte na území SR.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Pobyt do vyplňte, len ak ste cudzinec a máte trvalý pobyt na území SR časovo obmedzený.
Musí byť v súlade s platným potvrdením ohlasovne o pobyte na území SR.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Dátum vzniku poistenia
Zavrieť pomoc

Pomoc

Zástupca poistenca - Vypĺňa zákonný zástupca poistenca t.j. rodič, náhradný rodič, zdravotnícke alebo sociálne zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, ak nie je známy zástupca alebo požiadal o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,
ústav na výkon väzby alebo ústav na výkon trestu odňatia slobody za poistenca vo Väzbe ale vo výkone trestu odňatia slobody.

Zákonný zástupca poistenca vypĺňa prihlášku len v prípade, že ide o deti do 18 rokov, o maloleté osoby, ktoré boli zverené do výchovy, a o osoby, ktoré nie sú spôsobilé na právne úkony.
 • Štandardne je preddefinované "bez zástupcu".
 • Podľa toho čí zástupcom je fyzická, alebo právnická osoba vyberte pole FO alebo PO.
 • Ak ste vybrali FO, vypíšte polia: Rodné číslo FO, Priezvisko FO, Meno FO, Telefón a adresu trvalého pobytu zákonného zástupcu.
 • Ak ste vybrali PO, vypíšte polia: IČO PO, Názov PO, Telefón a adresu sídla.
  • Postup pri vyplnovaní adresy:
  • Po kliknuti na pole z adresy (ulica, popisné číslo, mesto, psč, alebo štát), sa zobrazí formulár
  • Vo formulari postupne vyplňte jednotlivé polia adresy.
   Stačí napísať počiatočné písmená napr. obce a prihláška Vám ponúkne zodpovedajúce obce.
  • Ak vo Vašej obci nie sú ulice, pole "Ulica" nevypisujte.
Zavrieť pomoc

Pomoc

PomocTypZZ
Zavrieť pomoc

Pomoc

PomocCisloZZ
Zavrieť pomoc

Pomoc

PrihlaskaPoiCisloDokladuZZ
Zavrieť pomoc

Pomoc

Titul vyberte so zoznamu.
Určenie titulu musí byť v súlade s uvedeným údajom na doklade totožnosti.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Meno vyplňte podľa dokladu totožnosti/rodného listu.
Meno je povinné pole, bez vypísania nemôžete uložiť prihlášku.
Meno môžete vyplniť malými aj veľkými písmenami, prihláška automaticky písmena skonvertuje na veľké.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Priezvisko vyplňte podľa dokladu totožnosti/rodného listu.
Priezvisko je povinné pole, bez vypísania nemôžete uložiť prihlášku.
Priezvisko môžete vyplniť malými aj veľkými písmenami, prihláška automaticky písmena skonvertuje na veľké.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Rodné priezvisko vyplňte podľa dokladu totožnosti/rodného listu.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Titul vyberte so zoznamu.
Určenie titulu musí byť v súlade s uvedeným údajom na doklade totožnosti.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Dátum narodenia
Zavrieť pomoc

Pomoc

PomocPohlavieZZ
Zavrieť pomoc

Pomoc

PomocVazbaZZ
Zavrieť pomoc

Pomoc

PomocStatZZ
Zavrieť pomoc

Pomoc

Adresa trvalého pobytu musí byť identická s adresou trvalého pobytu uvedenou v preukaze totožnosti/ povolenie na pobyt
Postup vyplňovania:
 • Po kliknutí na pole z adresy (ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, alebo štát), sa zobrazí formulár,
 • Vo formulári postupne vyplňte jednotlivé polia adresy.
  Stačí napísať počiatočné písmená napr. obce a zoznam Vám ponúkne zodpovedajúce obce.
 • Ak vo Vašej obci nie sú ulice, pole ulica nevypisujte.
Zavrieť pomoc

Pomoc

PomocAdresaTP
Zavrieť pomoc

Pomoc

Adresa trvalého pobytu mimo SR
Zavrieť pomoc

Pomoc

PomocPrechodnaAdresa
Zavrieť pomoc

Pomoc

Chcete zadať kontaktnú adresu?
Zavrieť pomoc

Pomoc

Adresa a telefón zástupcu/podávateľa
Zavrieť pomoc

Pomoc

Chcete s nami komunikovať aj elektronicky a bez papierov
Zavrieť pomoc

Pomoc

Platiteľ poistného - označíte platiteľa poistného, t.j. kto za Vás platí poistné.
 • Štát – vyberte, ak ste poistencom, za ktorého platí poistné štát. (napr.
  • uchádzač o zamestnanie,
  • študent,
  • dôchodca,
  • osoba vo výkone trestu odňatia slobody,
  • manžel alebo manželka zamestnanca, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme v zahraničí,
  • osoba, ktorá vykonáva prácu pre cirkevné alebo rehoľné spoločenstvo,
  • osoba, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • a pod.
  ) Ak vyberiete štát, vyberte kategóriu z ponúkaného zoznamu.
 • Samoplatiteľ – vyberte, ak nie ste poistencom, za ktorého platí poistné štát, nie ste SZČO, ani zamestnancom.
 • SZČO – vyberte, ak máte platné oprávnenie na vykonávanie samostatne zárobkovej činnosti (živnostenský list, koncesnú listinu, atď.) alebo vykonávate samostatnú zárobkovú činnosť (podľa § 11 ods. 4 zákona*)
 • Zamestnávateľ - vyberte ak ste zamestnaný.
  Vypíšte IČO Vášho zamestnávateľa a prihláška Vám ponúkne zoznam registrovaných platiteľov.
  AK sa Váš zamestnávateľ nenachádza v registri platiteľov, prosím zavolajte na bezplatnú informačnú linku 0850 850 850.
  V prípade, že neviete IČO Vášho zamestnávateľa, viete ho zistiť podľa názvu Vášho zamestnávateľa na stránke Obchodného registra. V prípade, že Váš zamestnávateľ je živnostník, môžete IČO zistiť na stránke Živnostenského registra.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Informácie o zamestnaní
Zavrieť pomoc

Pomoc

Informácie o novom zamestnávateľovi
Zavrieť pomoc

Pomoc

Informácie o podnikaní
Zavrieť pomoc

Pomoc

Kategórie
Zavrieť pomoc

Pomoc

Chcem si prevziať preukaz
Zavrieť pomoc

Pomoc

Prihlášku zašlite na
Zavrieť pomoc

Pomoc

Vyplňte v tvare +4212xxxxyyyy pre pevné linky v Bratislave, +421zzxxxyyyy pre pevné linky mimo Bratislavy alebo v tvare +4219XXYYYYYY pre mobilné čísla.
Zavrieť pomoc

Pomoc

Osoba (maklér), ktorá získala poistenca

Prihláška poistenca na verejné zdravotné poistenie

Vyplňte základné údaje

Pri vpisovaní používajte veľké a malé písmená s diakritikou.

Za koho chcete podať prihlášku?*

Prosím vyberte jednu z možností.
 

Rodné číslo / BIČ*

Zadajte rodné číslo poisťovanej osoby.

Prihlášku podávam z dôvodu*

Prosím vyberte jednu z možností: 

Titul, Meno, Priezvisko, Rodné priezvisko*
 Nastaviť titul

Kontaktné údaje

 
Mobil
Vyplňte v tvare 9zzxxxyyy pre číslo mobilného telefónu v rámci SR.
E-mail